Vedtægter
Styrelses vedtægter 2019


Styrelsesvedtægter for E-gaming Fredensborg cvr nr.:40279997

 

 §1 foreningens Navn


E-Gaming Fredensborg. 

Forkortes EGF i daglig tale.

 

 

§2 Foreningens Hjemsted


Fredensborg By

 

 

§3 Foreningens formål

Foreningens formål er, at give alle interesserede i E-Gaming Fredensborg uanset alder, køn, nationalitet og færdigheder mulighed for at dyrke E-sport eller deltage i foreningens fællesskaber.

 

 

§4 Medlemskab

§4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret.

 

§4.2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

 

 

§5 Generalforsamlingen

§5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

§5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af september 

 

§5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag 8 dage før.

 

§5.4 Stemmeret Alle medlemmer, der er fyldt 15 år har stemmeret. Forældre til børn under 15 år har en stemme pr. barn – dog har intet medlem mere end én stemme 

 

§5.5 Alle, der er fyldt 15 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år

 

§5.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.

 

§5.7 Generalforsamlingens dagsorden 

 

•      Valg af dirigent og stemmetællere

•      Bestyrelsens beretning

•      Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

•      Indkomne forslag

•      Forslag til handlingsplan og budget

•      Valg af bestyrelse og suppleant • Valg af revisor

•      Evt.

 

§6 Ekstraordinær generalforsamling

§6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 1/3 af medlemmer ønsker det. 

 

§6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

 

§7 Bestyrelsen

§7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

 

§7.2 Bestyrelsen består af 3-7 medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand og en kasserer. 

 

§7.3 Bestyrelsen vælges for: 2 år og kan genvælges 

 

§7.4 Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.

Stk. 2 jævnfør stk. 1 hvis der ikke vælges en suppleant og bestyrelsen kun består af 3. Skal der automatisk indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor et nyt bestyrelsesmedlem skal vælges ind.

 

§7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

 

§7.6 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

 

§8 Regnskab/økonomi

§8.1 Regnskabsåret afsluttes op til sommerferien (regnskabsperioden er 1/7 – 30/6) 

 

§8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.

 

§8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

 

§9 Dispositionsret

§9.1 Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.

 

§9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

 

§10 Vedtægtsændringer

Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

 

 

§11 Opløsning af foreningen

§11.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.

 

§11.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkendt af bestyrelsen den 27/3-2019

 

Benjamin Wulff

___________________________

 

Bestyrelses formanden